Stichting Kerk

 

 

Midden in de oude dorpskern van het Friese Nijland staat de monumentale Nicolaas Kerk uit 1700. De kerk is eigendom van de Protestantse gemeente te Nijland en wordt door haar gebruikt en onderhouden.

Het doel van de Stichting Kerk Nijland is bijstand te verlenen in de onderhoudskosten van het gebouw. De hiervoor benodigde gelden komen uit de opbrengsten van uit het stichtingskapitaal; nalatenschappen en giften. Het onderhoud kan nu nog betaald worden uit de middelen van de protestantse gemeente te Nijland en onderhoudssubsidies. Gezien de kosten van onderhoud; de relatief kleine gemeente en dorpsgemeenschap,  zal dit niet zo blijven. Nijland telt ongeveer 1100 inwoners, waarvan ongeveer 40 % is verbonden met de kerkelijke gemeenschap. Om ervoor te zorgen, dat de kerk in goede staat van onderhoud blijft, zal de Stichting de gemeente moeten ondersteunen.

Beleid: Hoofdlijn uit het beleidsplan is om inkomsten te genereren t.b.v. de Protestantse Gemeente te Nijland, voor het onderhoud en de instandhouding Nicolaas kerk aan de Tsjerkegreft.

Activiteiten: een verantwoord rendement uit het kapitaal genereren.

Bestuur: J. Giliam , voorzitter
             R. Lijcklama a Nijeholt secretaris
             J. Bakker, penningmeester
             S. Beuckens, algemeen

Beleid beloningen: er worden conform de statuten geen beloningen uitbetaald.

Nummer kvk : 41002941

RSIN 8125.30.536


Dit Stichting is een ANBI instelling, zodat eventuele giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Het banknummer van de Stichting is:
NL36 RABO 0308 7237 32